fbpx
Pogotowie Pogrzebowe

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Przed rozpoczęciem korzystania z serwisu internetowego pogotowiepogrzebowe.eu dostępnego pod adresem internetowym www.pogotowiepogrzebowe.eu prosimy o uważne zapoznanie się z treścią niniejszego Regulaminu.
 2. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania i funkcjonowania serwisu internetowego pogotowiepogrzebowe.eu, który jest prowadzony przez Amno – Grupa Pogotowie Pogrzebowe Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Puławach (24-100), ul. Piłsudskiego 20, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000779535, NIP: 7162825929, REGON: 382952948.
 3. Prawa i obowiązki korzystających z serwisu internetowego pogotowiepogrzebowe.eu określają w sposób wyłączny postanowienia nn. Regulaminu oraz przepisy prawa obowiązującego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 4. Korzystanie z Serwisu jest równoznaczne z potwierdzeniem zapoznania się i zaakceptowania treści Regulaminu oraz wyrażenia bezwarunkowej zgody na jego treść.
 5. Kontakt z Programem Pogotowie Pogrzebowe możliwy jest za pośrednictwem: nr tel. 81 865 12 47 oraz za pomocą skrzynki email kontakt@amno.pl jak również korespondencją pocztową na adres Spółki, tj.: AMNO – Grupa Pogotowie Pogrzebowe Spółka z o.o. ul. Piłsudskiego 20, 24-100 Puławy.

II.DEFINICJE:

 1. Regulamin – niniejszy dokument wraz z wszelkimi załącznikami i dodatkami, które stanowią jego integralną część.
 2. Serwis – Serwis internetowy Programu Pogotowie Pogrzebowe dostępny pod adresem: pogotowiepogrzebowe.eu
 3. Program Pogotowie Pogrzebowe – podmiot zarządzający i prowadzący Serwis, wskazany w pkt. 2 rozdziału I.
 4. Uczestnik – zwany dalej Zakładem Pogrzebowym, któremu zostaje zlecona usługa pogrzebu za pośrednictwem Programu Pogotowie Pogrzebowe.
 5. Uczestnik niezarejestrowany – Zakład Pogrzebowy, który przyjmie usługę pogrzebu, zgłoszoną za pośrednictwem infolinii, a nie będący jednocześnie Uczestnikiem Programu Pogotowie Pogrzebowe.
 6. Użytkownik – serwisu, infolinii – osoba fizyczna zgłaszająca się za pośrednictwem infolinii 801 12 12 12
 7. Usługa – usługa pogrzebu, zlecona Zakładowi Pogrzebowemu przez Użytkownika, za pośrednictwem Programu Pogotowie Pogrzebowe
 8. Usługa jednorazowa – usługa pogrzebu, zlecona Zakładowi Pogrzebowemu nie będącemu jednocześnie Uczestnikiem Programu Pogotowie Pogrzebowe.
 9. Wpis na wyłączność – Pogotowie Pogrzebowe zobowiązuje się do tego ,że jedynie i wyłącznie Uczestnik z którym podpisano formularz zamówienia, otrzyma wpis zakładu na dany rejon, gminę lub dzielnicę oraz będzie otrzymywał zlecenia usługi pogrzebu z danego rejonu, gminy lub dzielnicy.
 10. Skrzynka e-mail – elektroniczna skrzynka pocztowa, charakteryzująca się indywidualnym adresem internetowym danej osoby (adres e-mail), za pośrednictwem której dana osoba może wysyłać i odbierać wiadomości i inne dane w ramach usługi poczty elektronicznej.
 11. Obszar działania Serwisu – terytorium całej Polski.
 12. Formularz rezerwacji – druk dostępny na stronie internetowej za pomocy którego Zakład Pogrzebowy może zarezerwować dostępny obszar na wyłączność.
 13. Formularz zamówienia – druk potwierdzający przyjęcie rezerwacji danego obszaru na wyłączność. Podpisany dokument jest podstawą do wystawienia faktury.

III.WYMAGANIA TECHNICZNE

 1. Do korzystania z usług Serwisu niezbędne jest posiadanie urządzenia pozwalającego na korzystanie z zasobów Internetu, skrzynki pocztowej e-mail oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron WWW (zaleca się korzystanie z następujących przeglądarek internetowych w podanych wersjach lub nowszych, z włączoną obsługą plików „cookies”: Internet Explorer 8, Opera 10.00, Google Chrome 10.0, Mozilla 4.0 lub ich nowsze wersje).
 2. Więcej o plikach „cookies” oraz zasadach ochrony tego typu danych znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

IV. KORZYSTANIE Z SERWISU

 1. Niniejszy regulamin określa zasady i zakres świadczenia usług w ramach przystąpienia do Programu Pogotowie Pogrzebowe.
 2. Formularz zamówienia polega na otrzymaniu wyłączności za wykupiony obszar i otrzymywaniu zleceń usług pogrzebu. Wpis Zakładu Pogrzebowego do Programu Pogotowie Pogrzebowe jest równoznaczne z akceptacją warunków regulaminu oraz formularza zamówienia.
 3. Wpis na wyłączność – Program Pogotowie Pogrzebowe zobowiązuje się do tego ,że jedynie i wyłącznie Uczestnik z którym podpisano „Formularz zamówienia”, po opłaceniu należności wynikającej z w/w dokumentu, otrzyma wpis zakładu na dany obszar gminę lub dzielnicę oraz będzie otrzymywał zlecenia usługi pogrzebu z danego obszaru gminy lub dzielnicy.
 4. Zlecenie jednorazowe usługi pogrzebu w Programie Pogotowie Pogrzebowe może zostać przekazane odpłatnie Uczestnikowi nie będącemu w bazie w przypadku braku rezerwacji na wskazanym terenie.
 5. Uczestnictwo w Programie Pogotowie Pogrzebowe jest płatne zgodnie z aktualnym formularzem zamówienia.
 6. Program Pogotowie Pogrzebowe ma prawo odmówić przyjęcia formularza zamówienia bez podania przyczyn.
 7. Uczestnik zobowiązuje się do przyjmowania usługi pogrzebu 24 godzin na dobę we wszystkie dni tygodnia.
 8. Uczestnik za „wpis na wyłączność” zobowiązuje się do zapłaty środków pieniężnych wynikających z formularz zamówienia zgodnie z wystawioną fakturą.
 9. Uczestnik zarejestrowany w Programie Pogotowie Pogrzebowe za otrzymane zlecenie usługi pogrzebu, potwierdzone przez Zakład Pogrzebowy jako wykonane, zobowiązuje się do wniesienia opłaty wynikającej z warunków przyjęcia zgłoszenia.
 10. Uczestnik nie zarejestrowany w Programie Pogotowie Pogrzebowe za „zlecenie jednorazowe” usługi pogrzebu potwierdzone przez Zakład Pogrzebowy jako wykonane, zobowiązuje się do wniesienia opłaty wynikającej z warunków przyjęcia zgłoszenia.
 11. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność cywilno – prawną w kontaktach z klientem.
 12. Podpisując formularz zamówienia Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z obowiązującą ustawą o ochronie danych osobowych oraz obowiązującą ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną w celach marketingowych oraz statystycznych.
 13. Uczestnik ma prawo wglądu, edycji oraz usunięcia danych i ich weryfikacji.
 14. W przypadku podania do zamieszczenia przez Uczestnika treści stanowiących naruszenie regulaminu oraz naruszenie powszechnie obowiązującego prawa mogą one zostać usunięte przez Program Pogotowie Pogrzebowe bez informowania Uczestnika o tym fakcie.
 15. Uczestnik ponosi odpowiedzialność za publikowane w Serwisie treści. Osoby zamieszczające treści naruszające powszechnie obowiązujące przepisy prawa lub godzące w chronione prawem interesy innych podmiotów narażają się na odpowiedzialność karną lub cywilną na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 16. Program Pogotowie Pogrzebowe nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika, Użytkownika nieprawdziwych, nieprawidłowych, niekompletnych informacji
 17. Użytkownik ponosi całkowitą odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe w wyniku zachowania niezgodnego z prawem i z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

V. PŁATNOŚCI

 1. Korzystanie z serwisu w ramach Programu Pogotowie Pogrzebowe jest odpłatne.
  1. Uczestnik zwany Zakładem Pogrzebowym dokonuje wyboru pakietu oraz wybranego obszaru (pozycji) na wyłączność. Płatność następuje na podstawie faktury, po wypełnieniu i odesłaniu formularza zamówienia*
  2. Zakład Pogrzebowy będący uczestnikiem Programu Pogotowie Pogrzebowe, zobowiązuje się, po wykonaniu i potwierdzeniu usługi pogrzebu, do zapłaty środków pieniężnych zgodnie z wystawioną fakturą*
  3. Zakład Pogrzebowy nie będący uczestnikiem Programu Pogotowie Pogrzebowe, zobowiązuje się, po wykonaniu i potwierdzeniu usługi pogrzebu, do zapłaty środków pieniężnych zgodnie z wystawioną fakturą*

VI. REKLAMACJA USŁUG SERWISU

 1. Postanowienia niniejszego rozdziału dotyczą Usług elektronicznych świadczonych w Serwisie przez Program Pogotowie Pogrzebowe. Reklamacje dotyczące Usług pogrzebowych należy składać bezpośrednio w Zakładzie Pogrzebowym. Reklamacje na Usługi pogrzebowe rozpatruje Zakład Pogrzebowy. W przypadku, gdy Użytkownik skieruje reklamację na Usługi pogrzebowe do Serwisu, reklamacja zostanie przekazana do właściwego Zakładu pogrzebowego. Program Pogotowie Pogrzebowe nie odpowiada za rozpoznanie reklamacji przez Zakład pogrzebowy.
 2. Użytkownik może złożyć reklamację na Usługi Serwisu, jeżeli Usługi przewidziane w niniejszym Regulaminie nie są realizowane lub są realizowane niezgodnie z postanowieniami Regulaminu.
 3. Reklamacja usług Serwisu powinna zawierać:
  1. dane Uczestnika;
  2. temat reklamacji oraz okres, którego reklamacja dotyczy;
  3. okoliczności uzasadniające reklamację;
  4. podpis Uczestnika – w przypadku reklamacji złożonej w formie pisemnej.
 4. Jeżeli reklamacja nie spełnia warunków formalnych, o których wyżej mowa, Program Pogotowie Pogrzebowe wezwie Uczestnika do jej uzupełnienia w terminie nie dłuższym niż 7 dni wraz z pouczeniem, iż w przypadku braku uzupełnienia w oznaczonym terminie reklamacja zostanie pozostawiona bez rozpoznania.
 5. Usługodawca może pozostawić reklamację bez rozpoznania, jeżeli:
  1. reklamacja dotyczy kwestii wyjaśnionej uprzednio w odpowiedzi na poprzednie zgłoszenie reklamacyjne danego Uczestnika. W takim przypadku odpowiedź na reklamację zawiera odesłanie do stosownej korespondencji.
  2. reklamacja pochodzi od osoby trzeciej, która nie posiada stosownego upoważnienia lub pełnomocnictwa.
  3. zostanie złożona po upływie 30 dni od dnia ujawnienia się przyczyn reklamacji.
 6. O skorzystaniu z prawa do pozostawienia reklamacji bez rozpoznania Program Pogotowie Pogrzebowe poinformuje niezwłocznie Uczestnika.
 7. Pogotowie Pogrzebowe rozpatruje reklamację niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia jej złożenia.
 8. Odpowiedzi na reklamację udziela się:
  1. pisemnie na adres reklamującego,
  2. drogą elektroniczną na wskazany przez reklamującego adres poczty elektronicznej.
 9. Pogotowie Pogrzebowe dołoży wszelkich starań w celu prawidłowego działania Programu Pogotowie Pogrzebowe z zastrzeżeniem, iż nie ponosi odpowiedzialności z tytułu ilości oraz jakości przekazywanych zleceń.

VII. PRAWO ODSTĄPIENIA OD FORMULARZA ZAMÓWIENIA

 1. Uczestnik może odstąpić od umowy o w Usług elektronicznych świadczonych w Serwisie przez Program Pogotowie Pogrzebowe ciągu 14 dni od dnia podpisania formularza zamówienia.
 2. Oświadczenie o odstąpieniu od formularza zamówienia o świadczenie usług elektronicznych może zostać przekazane Program Pogotowie Pogrzebowe z wykorzystaniem jednego z dostępnych kanałów komunikacji wskazanych w Regulaminie w Rozdziale I. w pkt. 5.
 3. W razie odstąpienia od formularza zamówienia przez uczestnika umowę uważa się za niezawartą, a Strony są zwolnione z wzajemnych zobowiązań.

VIII. ZASTRZEŻENIA, ZAPEWNIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Program Pogotowie Pogrzebowe dołoży wszelkich starań, aby Serwis działał w sposób ciągły, bez jakichkolwiek zakłóceń, jednakże Program Pogotowie Pogrzebowe nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zakłócenia spowodowane siłą wyższą lub niedozwoloną ingerencją Użytkowników, Uczestników lub osób trzecich, za które nie ponosi odpowiedzialności. Program Pogotowie Pogrzebowe nie odpowiada w żaden sposób w granicach zgodnych z obowiązującymi przepisami prawa, za materiały przekazywane przez Użytkowników, Uczestników, za ich prawdziwość, rzetelność, aktualność oraz autentyczność.
 2. Program Pogotowie Pogrzebowe nie jest stroną Umowy o usługi pogrzebowe wykonywane przez Zakład Pogrzebowy. Wszelką odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usługi pogrzebowej ponosi wyłącznie Zakład pogrzebowy, z którym Użytkownik zawarł stosowną umowę.
 3. Program Pogotowie Pogrzebowe zastrzega sobie możliwość czerpania korzyści z reklam umieszczanych w Serwisie, na co Uczestnik korzystając z Serwisu, wyraża zgodę.

IX. PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ DO SERWISU

 1. Wyłączne prawa autorskie do Programu Pogotowie Pogrzebowe oraz prawa własności przemysłowej do znaku towarowego Pogotowie Pogrzebowe należą do firmy AMNO – Grupa Pogotowie Pogrzebowe Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością i podlegają ochronie przewidzianej w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych, prawie własności przemysłowej i innych właściwych przepisach prawa. Pełna informacja dostępna na stronie internetowej w dziale „Pliki do pobrania”.
 2. Wszelkie prawa własności intelektualnej do Serwisu w szczególności do treści, znaków słownych lub graficznych, nazw, obrazów, grafiki, efektów dźwiękowych, informacji, funkcjonalności i usług dostępnych w Serwisie przysługują wyłącznie Programowi Pogotowie Pogrzebowe lub jego partnerom, którzy przekazali określone materiały Programowi Pogotowie Pogrzebowe do użytkowania. Korzystanie z Serwisu na podstawie Regulaminu w jakikolwiek sposób nie skutkuje w żadnym zakresie nabyciem przez Użytkownika części lub całości ww. praw własności intelektualnej.
 3. Zabronione jest bez zgody Usługodawcy wyrażonej na piśmie: kopiowanie, powielanie lub jakiekolwiek inne wykorzystywanie w całości lub we fragmentach praw własności intelektualnej do Serwisu, o których wyżej mowa. Nie dotyczy to automatycznego tymczasowego przechowywania plików w pamięci urządzenia cyfrowego, które jest skutkiem zwyczajnego korzystania ze Serwisu w celach zgodnych z Regulaminem oraz przypadków prawem dozwolonego użytku.

X. ZMIANY REGULAMINU

 1. Zmiana Regulaminu jest możliwa w sposób umożliwiający Użytkownikom uprzednie zapoznanie się i wyrażenie zgody albo rezygnację z dalszego korzystania z usług Serwisu lub oświadczenie o korzystaniu z Serwisu na zasadach dotychczasowych.
 2. Program Pogotowie Pogrzebowe publikuje zmiany Regulaminu na stronach Serwisu. Informacja o zmianie Regulaminu zostanie udostępniona nie później niż na 14 dni przed wprowadzeniem zmienionego Regulaminu.
 3. Zmiany Regulaminu nie mają wpływu na czynności dokonane przed wejściem w życie takich zmian.
 4. Nie wymaga zmiany Regulaminu wprowadzanie przez Serwis dodatkowych usług, których szczegółowe zasady i warunki określane będą każdorazowo w załącznikach do Regulaminu.

XI. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników i Uczestników przekazanych Programowi Pogotowie Pogrzebowe dobrowolnie jest AMNO – Grupa Pogotowie Pogrzebowe Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością z siedzibą w Puławach (24-100), ul. Piłsudskiego 20, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000779535, NIP: 7162825929, REGON: 382952948.
 2. Program Pogotowie Pogrzebowe przetwarza dane osobowe Użytkowników w celu świadczenia przez Program Pogotowie Pogrzebowe usług drogą elektroniczną oraz innych celów określonych w Regulaminie. Dane są przetwarzane wyłącznie na podstawie przepisów prawa lub zgody wyrażonej przez Użytkownika, Uczestnika.
 3. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu przekazania danych Zakładowi Pogrzebowemu. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do prawidłowej realizacji funkcji i zadania Serwisu, a także w przypadku prawnie uzasadnionych celów administratora danych (np. marketing usług własnych) – do czasu odwołania zgody, jak również zgodnie z innymi/powiązanymi przepisami prawa.
 4. Program Pogotowie Pogrzebowe chroni przekazane mu dane osobowe, oraz dokłada wszelkich starań w celu zabezpieczenia ich przed nieuprawnionym dostępem lub wykorzystaniem. Dane osobowe Uczestnika, Użytkownika przetwarzane są z zachowaniem zasad bezpieczeństwa, wymaganych zgodnie z RODO i ustawą o ochronie danych osobowych.
 5. Przekazane dane osobowe mogą być udostępniane przez Program Pogotowie Pogrzebowe podmiotom upoważnionym do uzyskania powyższych informacji, w tym w szczególności Zakładowi Pogrzebowemu świadczącemu usługę organizacji pogrzebu, jak również firmom współpracującym z Programem Pogotowie Pogrzebowe, w celu realizacji umowy. Podane dane będą przetwarzane zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

XII POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Postanowienia niniejszego Regulaminu gwarantują prawa konsumenta przysługujące na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.
 2. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy obowiązującego prawa polskiego, chyba że przepisy prawa bezwzględnie obowiązujące w Państwie Użytkownika stanowią inaczej.
 3. Wszelkie spory wynikające z funkcjonowania Serwisu oraz świadczenia usług w ramach Serwisu będą poddane rozstrzygnięciu właściwych polskich sądów powszechnych.
 4. Wszelkie uwagi, sugestie i pytania Użytkownicy mogą kierować na adres: kontakt@amno.pl.
 5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 października 2019 r.

Masz pytania?

Pogotowie Pogrzebowe

Skontaktuj się z naszym działem pomocy

Całodobowa Infolinia

801 12 12 12

881 280 205

801 12 12 12   Infolinia Pogotowie Pogrzebowe