fbpx
Pogotowie Pogrzebowe

Podstawowe informacje na temat zasiłku pogrzebowego

Zasiłek pogrzebowy od zawsze budził sporo emocji. Wielu z nas sądzi, że ZUS pod tym kątem niedostatecznie nam pomaga.

Od roku 2010 zasiłek wynosi 4 tysiące złotych. Mimo upływu 10 lat, kwota ta nie uległa zmianie. Należy również nadmienić, iż zasiłek pogrzebowy wypłacany jest także przez KRUS (dla rolników). Jak dobrze wiemy, rynek nie stoi w miejscu i wszyscy podnoszą ceny, a państwo się rozwija. Jednak pomoc w organizacji pogrzebu nadal dla wielu obywateli jest wręcz niezbędna.

Przypomnijmy, komu zasiłek pogrzebowy właściwie się należy:

  • osobie będącej członkiem rodziny, tj.:

– małżonek (wdowa i wdowiec), także pozostający w separacji orzeczonej wyrokiem sądu,
– rodzice, ojczym, macocha oraz osoba przysposabiająca,
– dzieci własne, dzieci drugiego małżonka oraz dzieci przysposobione,
– dzieci przyjęte na wychowanie w ramach rodziny zastępczej,
– inne dzieci przyjęte na wychowanie i utrzymanie przed osiągnięciem pełnoletności,
– rodzeństwo,
– dziadkowie,
– wnuki,
– osoby, nad którymi została ustanowiona opieka prawna.

  • pracodawcy, domowi pomocy społecznej, gminie, powiatowi, osobie prawnej kościoła lub związku wyznaniowego, osobie obcej pod warunkiem pokrycia kosztów pogrzebu.

Aczkolwiek, w sytuacji kiedy koszty pogrzebu poniesie więcej niż jedna osoba lub podmiot, zasiłek pogrzebowy ZUS zostaje pomiędzy nich podzielony proporcjonalnie do poniesionych kosztów.

Ale wróćmy do przeciętnego Kowalskiego. W związku z ogłoszoną przez rząd epidemią społeczeństwo coraz częściej interesuje się kwotą zasiłku. Czy weszły w życie jakieś nowe przepisy? Czy planowane są zmiany w związku z chorobą wywołaną koronawirusem (COVID-19)? Każdy z nas jest świadkiem podupadającej dzisiaj gospodarki na całym świecie. Wielu straciło już pracę albo dopiero ją straci. Zastanawiamy się, za co przeżyć kolejny dzień. Nasi bliscy odchodzą samotnie w szpitalach, a my jesteśmy bezradni. W obliczu tych wszystkich tragedii każdego z nas zaczyna trapić myśl: „Nie stać mnie na pogrzeb mojej najbliższej osoby”.

Niestety z przykrością informujemy, że na chwilę obecną nie trwają żadne prace legislacyjne w celu zmiany wysokości zasiłku pogrzebowego. Poniżej przypomnimy również, w jaki sposób złożyć wniosek o zasiłek pogrzebowy.

Jak uzyskać zasiłek pogrzebowy?

W pierwszej kolejności należy wypełnić wniosek, w przypadku ZUS – druk Z-12 , KRUS – druk SR-36.
Następnie dołączyć wymagane dokumenty, tj. akt zgonu, oryginały rachunków poniesionych kosztów pogrzebu (jeżeli oryginały zostały złożone w banku – kopie rachunków potwierdzone przez bank za zgodność z oryginałem), dokument potwierdzający tożsamość osoby składającej wniosek (np. dowód osobisty, paszport), dokumenty potwierdzające pokrewieństwo lub powinowactwo z osobą zmarłą (skrócone odpisy aktów stanu cywilnego) oraz zaświadczenie płatnika składek (np. pracodawcy) o podleganiu ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym.

Wniosek o zasiłek pogrzebowy z ZUS można złożyć osobiście w dowolnym punkcie, jednak w obliczu panującej epidemii radzimy złożyć go pocztą lub elektronicznie za pomocą platformy (PUE ZUS), (e-PUAP KRUS). Pamiętajmy także o jeszcze jednym sposobie. Do złożenia takiego wniosku możemy upoważnić ponadto zakład pogrzebowy, który organizował pochówek, a ZUS przekaże zasiłek już bezpośrednio na konto zakładu.
Termin złożenia wniosku to 12 miesięcy od chwili śmierci danej osoby.

Życzymy wszystkim zdrowia oraz spokoju w tym trudnym czasie. Jeśli zastanawiasz się, jak znaleźć zakład pogrzebowy, skontaktuj się z nami. Udzielimy ci wszelkich potrzebnych informacji!

 

Grupa Pogotowie Pogrzebowe

 

zasiłek pogrzebowy ZUS

 

Masz pytania?

Pogotowie Pogrzebowe

Skontaktuj się z naszym działem pomocy

Całodobowa Infolinia

801 12 12 12

881 280 205

801 12 12 12   Infolinia Pogotowie Pogrzebowe