fbpx
Pogotowie Pogrzebowe

W naszej tradycji pożegnanie zmarłego traktowane jest jako obowiązek moralny czy też religijny, wynikający z więzi, jakie łączyły nas z osobą zmarłą za życia. Jednak co w przypadku, kiedy umiera osoba bezdomna lub samotna, która nie ma bliskich? Kto zajmuje się jej pochówkiem?

Do organizacji pogrzebu może zobowiązać się osoba, która nie jest spokrewniona z osobą zmarłą. Jeśli nie wiesz, czy zmarły może zostać pochowany z Twojego ubezpieczenia, skontaktuj się z doradcą pogrzebowym, dzwoniąc pod numer całodobowej ogólnopolskiej infolinii pogrzebowej –  801 12 12 12.

Kwestie pochówku osób bezdomnych reguluje Ustawa o pomocy społecznej z 12 marca 2004 roku, która wskazuje, że do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym należy sprawienie pogrzebu m.in. osobom bezdomnym i najuboższym. Jest to jedno z niepieniężnych świadczeń pomocy społecznej. Realizacja pogrzebu odbywa się w sposób ustalony przez gminę, zgodnie z wyznaniem osoby zmarłej. W takich przypadkach realizacja pogrzebu zlecana jest wybranej w przetargu firmie, która zaproponuje najniższą cenę. Co do szczegółów pochówku ustawa odsyła do uchwał rad gmin oraz do ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych.

znicz i kwiaty na nagrobku

Jeśli rodzina zrzeknie się prawa do pochowania bliskich..

Zgodnie z ustawą o cmentarzach i chowaniu zmarłych z 31 stycznia 1959 roku prawo do pochowania zwłok ludzkich ma najbliższa rodzina osoby zmarłej, w tym:

 • małżonek/małżonka,
 • krewni zstępni i krewni wstępni,
 • krewni boczni do 4. stopnia pokrewieństwa,
 • powinowaci w linii prostej do 1. stopnia,
 • a także osoby, które dobrowolnie zobowiążą się do organizacji pogrzebu.

Bez względu na sytuację finansową rodzina może zrzec się prawa do pochowania bliskiej osoby zmarłej. Gdy z tego prawa nie skorzystają również inne uprawnione osoby, wtedy obowiązek spada na ośrodek pomocy społecznej. Instytucja w ramach realizacji ustawy chowa głównie osoby samotne lub członków rodzin korzystających ze świadczeń społecznych, a także osoby bezdomne.

Również, kiedy wymienione osoby nie chcą lub nie mogą zorganizować pogrzebu, właściwy starosta na wniosek uczelni medycznej może podjąć decyzję w sprawie przekazania zwłok do celów naukowych. Ciało może również zostać przekazane uczelni medycznej na podstawie złożonego przed śmiercią pisemnego oświadczenia osoby zmarłej. W takiej sytuacji koszty transportu zwłok pokrywa dana uczelnia.

Przeczytaj też, kogo możemy pochować z czyjego ubezpieczenia?

Kto pokrywa koszty pogrzebu osoby nieubezpieczonej?

Kiedy osoba zmarła była nieubezpieczona, ośrodki pomocy społecznej finansują pochówki z własnych środków. W pozostałych przypadkach OPS otrzymuje zwrot kosztów pogrzebu z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, na podstawie faktur, do wysokości zasiłku pogrzebowego.

ZUS wypłaca zasiłek pogrzebowy w przypadku śmierci osoby:

 • ubezpieczonej,
 • pobierającej emeryturę, rentę lub świadczenie przedemerytalne,
 • która, w dniu śmierci nie miała przyznanej emerytury lub renty, ale spełniała warunki do jej uzyskania i pobierania,
 • mającej przyznane nauczycielskie świadczenie kompensacyjne,
 • która, pobierała zasiłek chorobowy lub świadczenie rehabilitacyjne,
 • która zmarła wskutek wypadku lub choroby zawodowej powstałych w szczególnych okolicznościach,
 • cywilnej niewidomej ofiary działań wojennych, która pobierała świadczenia pieniężne,
 • bądź taż członka rodziny wymienionych osób.

Należy również wspomnieć, że zasiłek pogrzebowy przysługuje tylko z jednego tytułu.

Ile wynosi zasiłek pogrzebowy i komu przysługuje?

Zasiłek pogrzebowy przysługuje nie tylko członkom rodziny, ale także pracodawcy, domowi pomocy społecznej, gminie, powiatowi, osobie prawnej kościoła lub związku wyznaniowego, lub też obcej osobie, która zobowiązała się zorganizować pogrzeb, pod warunkiem pokrycia jego kosztów.

Dla członków Rodziny zasiłek pogrzebowy wynosi 4 tysiące złotych, niezależnie od kosztów, jakie pokryli na zorganizowanie pogrzebu. W przypadku, kiedy za pochówek odpowiedzialny jest inny podmiot, wtedy wysokość zasiłku wypłacana jest w wysokości udokumentowanego kosztu pogrzebu, ale kwota nie może być wyższa niż 4 tysiące.

Grupa Pogotowie Pogrzebowe

Masz pytania?

Pogotowie Pogrzebowe

Skontaktuj się z naszym działem pomocy

Całodobowa Infolinia

801 12 12 12

881 280 205

801 12 12 12   Infolinia Pogotowie Pogrzebowe