fbpx
Pogotowie Pogrzebowe

Są rodziny, dla których godny pochówek bliskiej osoby to tak duży koszt, że własnymi środkami nie są w stanie go pokryć bez zadłużania się. Zasiłek pogrzebowy ma na celu odciążenie osób pogrążonych w żałobie w tej kwestii. Wiele osób zastanawia się, z czyjego ubezpieczenia możliwe jest opłacenie wydatków związanych z pogrzebem zmarłego. Czy są w tym względzie limity i ograniczenia wysokości tego świadczenia?

Zasiłek na uiszczenie opłat związanych z ostatnim pożegnaniem

Zasiłek pogrzebowy jest to kwota wypłacana przez ZUS lub KRUS, która przysługuje na wydatki związane z  pochówkiem. Obecnie wynosi ona maksymalnie 4 000 złotych, od marca 2011 roku ta kwota nie uległa zmianie. Zasiłek może zostać wypłacony w pełnej kwocie, lub tylko w wysokości odpowiadającej posiadanym fakturom, które są dokumentacją, iż dana osoba pokryła koszty pochówku.

Występujące tu rozróżnienie dotyczy pokrewieństwa ze zmarłym. Pierwszy kwestia dotyczy sytuacji, gdy osoba finansująca dany pochówek jest zaliczana do bliskiej rodziny osoby zmarłej zgodnie z ustawą. Jeśli koszty pochówku opłaciła osoba określana przez ustawodawcę jako niezaliczająca się do członków rodziny zmarłego, wtedy ZUS lub KRUS wypłaca ten zasiłek w wysokości udokumentowanych wydatków na pochówek.

Jak wygląda rozliczenie się z ZUS-em lub KRUS-em?

Zasiłek pogrzebowy zostaje wypłacony tej osobie, która złoży wniosek o wypłatę oraz przedstawi dokumenty potwierdzające, że to właśnie ona sfinansowała koszty pochówku. Może to być rodzina zmarłego lub inna osoba albo instytucja. Dokumentacja w tym wypadku oznacza rachunki i faktury za wydatki związane z pogrzebem i pochówkiem. Kwoty wypłaconej jako zasiłek pogrzebowy wnioskodawca nie wlicza do swojego dochodu, ani też nie płaci podatku od tej sumy.

Sprawdź, czy zasiłek pogrzebowy będzie wyższy? Możliwa nawet dwukrotność obecnej kwoty

Na co zwrócić szczególną uwagę

W sytuacji, gdy nie jesteśmy pewni, z którego ubezpieczenia możliwy jest zwrot poniesionych kosztów pogrzebu, należy zastanowić się, które osoby w rodzinie są ubezpieczone i sprawdzić, jaka łączy je więź ze zmarłą osobą – czy jest to bliskie pokrewieństwo, czy powinowactwo oraz czy te osoby są określane przez ustawę jako bliska rodzina zmarłego. Osobną kwestią jest to czy zmarła osoba była ubezpieczona albo spełniała dodatkowe przesłanki w tym względzie.

Ubezpieczenie lub inna podstawa do otrzymania zasiłku

Zasiłek na pokrycie wydatków związanych z pogrzebem przysługuje również z ubezpieczenia rentowego, gdy zmarły w chwili śmierci:

– podlegał ubezpieczeniu rentowym lub emerytalnemu (z takich tytułów jak: umowa o pracę, zlecenia lub pracy nakładczej, albo prowadzenie działalności gospodarczej i inne),
pobierał rentę albo emeryturę,
– nie miał ustalonego prawa do otrzymywania renty lub emerytury, ale spełniał niezbędne kryteria, by ją uzyskać,
– pobierał świadczenie rehabilitacyjne, zasiłek chorobowy albo zasiłek macierzyński przysługujący po ustaniu czasu objęcia ubezpieczeniem,
– choć jeden z członków jego rodziny jest ubezpieczony bądź otrzymuje rentę lub emeryturę.

 

Kogo chowamy z czyjego ubezpieczenia

 

Jeżeli zmarły był ubezpieczony

Zasiłek na wydatki dotyczące pochówku ubezpieczonej osoby przysługuje rodzinie ubezpieczonego w pełnej wysokości. Podstawowym warunkiem, jaki trzeba w tej sytuacji spełnić, jest to, że osoba ubiegająca się o zasiłek pogrzebowy także musi być objęta ubezpieczeniem – mowa jest o tym w ustawie z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Osoba ta musi oczywiście wyprawić pogrzeb, by otrzymać zasiłek. Pełna kwota zasiłku zostanie wypłacona tylko bliskim członkom rodziny zmarłego.

Nie każda osoba z rodziny jest uznawana w świetle prawa za osobę uprawnioną do pochowania zmarłego jako rodzina. Do tej grupy zaliczani są tylko:

–       mąż lub żona, również przebywający w separacji (wdowiec lub wdowa),
–       rodzice, oraz macocha, ojczym,
–       własne dzieci lub dzieci drugiego z małżonków, a także przysposobione dzieci,
–       rodzeństwo, wnuki oraz dzieci, które zostały przyjęte na wychowanie przed osiągnięciem 18 lat (z włączeniem tych z rodzinnego domu dziecka lub rodziny zastępczej).

Jeżeli osoba chcąca dokonać pochówku nie spełnia wyżej wymienionych kryteriów względem zmarłego, jest uznawana przez ZUS za osobę obcą.

Pogrzeb ubezpieczonego wyprawia instytucja lub obca osoba

W takiej sytuacji omawiany zasiłek wypłacany jest jako zwrot poniesionych wydatków, jednak nie więcej niż wspomniane wcześniej 4 tysiące złotych. Tak jest, kiedy to Ośrodek Pomocy Społecznej lub obca osoba organizuje pogrzeb. Gdy na pochówek składało się kilku osób, podział zasiłku odbywa się proporcjonalnie do kosztów, jakie ponieśli. Jeśli pogrzeb finansowała organizacja polityczna lub społeczna, albo odbył się on na koszt państwa i część wydatków poniosła również osoba z rodziny zmarłego, to omawiany zasiłek należy się jej w pełnym wymiarze.

Jeżeli zmarły nie posiada rodziny,  jego pochówkiem zwykle zajmują się następujące instytucje lub organy: powiat albo gmina, Ośrodek Pomocy Społecznej, wspólnota religijna lub też związek wyznaniowy.

Zmarły nie był ubezpieczony, lecz rodzina już tak  

W tym wypadku wystarczy, że jeden z członków rodziny zmarłego, który chce wyprawić pogrzeb, podlega ubezpieczeniu, albo pobiera emeryturę lub rentę – wtedy może starać się o wypłatę omawianego tu świadczenia z ZUS-u. Wymieniony zasiłek uzyska się po dołączeniu – poza rachunkami za pogrzeb – również dokumentów poświadczających pokrewieństwo ze zmarłym, czyli odpis aktu wydany przez Urząd Stanu Cywilnego, a także potwierdzenie płatnika składek, iż jest się zgłoszonym do ubezpieczenia społecznego – wystarczy pismo od pracodawcy.

 

kogo chowamy z czyjego ubezpieczenia

 

 Zarówno osoba zmarła, jak i jego rodzina, nie są ubezpieczeni

Gdy nastąpił zgon osoby nieubezpieczonej, a pozostała przy życiu rodzina również nie jest objęta ubezpieczeniem, to wówczas koszty pogrzebu może sfinansować w całości lub w części właściwy ze względu na miejsce zamieszkania Ośrodek Pomocy Społecznej. Pracownicy OPS-u, GOPS-u lub MOPS-u indywidualnie określają wysokość zasiłku na pokrycie kosztów związanych z ceremonią pogrzebową oraz wymagają wielu dokumentów poświadczających trudną sytuację materialną w rodzinie. Należy wtedy zgromadzić:

– wniosek o organizację pochówku,
– skrócony odpis dokumentu poświadczającego zgon z USC,
– zaświadczenie w oryginale poświadczające brak uprawnień osoby zmarłej oraz jej rodziny do otrzymania zasiłku pogrzebowego.
Zazwyczaj wysokość wypłaconej wtedy zapomogi wynosi od 2 do 2,5 tysiąca złotych.

Jak wygląda pogrzeb w czasach pandemii – jakie zasady obowiązują przy COVID-19 ?

Dokumenty wymagane w ZUS-ie

Gdy zmarła osoba była objęta ubezpieczeniem społecznym, wtedy udając się do ZUS-u, należy przedstawić następujące dokumenty:

wniosek o wypłatę zasiłku pogrzebowego oraz dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość wnioskodawcy,
– skrócony odpis aktu zgonu osoby, której dotyczy pochówek lub odpis zupełny aktu urodzenia się dziecka z informacją, iż urodziło się ono martwe,
rachunki i faktury dokumentujące wydatki na pochówek i pogrzeb,
– odpisy aktów stanu cywilnego poświadczające więź biologiczną albo powinowactwo, czyli więź prawną ze zmarłym,
– dokument poświadczający, iż zmarły podlegał ubezpieczeniu, wystarczy odcinek jego emerytury lub renty.

Jakie rachunki uprawniają do otrzymania zasiłku na wyprawienie pogrzebu

Do tych kosztów zalicza się między innymi: kupno trumny lub urny, faktury za przewóz i pochowanie ciała osoby zmarłej, zakup ubrania, koszty związane z odprawieniem ceremonii pogrzebowej, opłaty za miejsce na cmentarzu oraz związane z upamiętnieniem zmarłego.

Zazwyczaj na wystąpienie z wnioskiem o zwrot kosztów pochówku w formie zasiłku pogrzebowego przewidziany jest okres 12. miesięcy od momentu śmierci bliskiego krewnego. Jednak bywają też sytuacje, gdy członkowie rodziny zmarłej osoby mogą dochodzić swych praw w tym względzie w ciągu roku od daty, gdy odnaleziono ciało zaginionej osoby albo od chwili, gdy prokurator polecił wystawienie aktu zgonu.

 

Grupa Pogotowie Pogrzebowe

Masz pytania?

Pogotowie Pogrzebowe

Skontaktuj się z naszym działem pomocy

Całodobowa Infolinia

801 12 12 12

881 280 205

801 12 12 12   Infolinia Pogotowie Pogrzebowe